Regulamin KR FMCG 2019Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
TAK - chcę wziąć udział w 12. Kongresie Rynku FMCG 2019
           Termin 28-29 maja 2019
           Hotel Double Tree by Hilton Warsaw
           ul. Skalnicowa 21, Warszawa

Ceny biletów:

Przy zakupie 1 biletu 2-4 biletów 5 lub więcej biletów
1.04.2019 do 25.05.2019 3990 zł 3890 zł 3790 zł

Do cen należy doliczyć 23% VAT

Proszę wybrać po jednej sesji tematycznej każdego dnia - sesje odbywają się w tym samym czasie
(pole obowiązkowe):

DZIEŃ I – 28.05.2019
STRATEGIE W BIZNESIE HANDLOWYMSKLEP PRZYSZŁOŚCISTRATEGIE FOOD I NON-FOODŁAŃCUCH DOSTAW W CENTRUM UWAGIWezmę udział tylko w drugim dniu konferencji

DZIEŃ II – 29.05.2019
KONSUMENT W CENTRUM UWAGILOJALNOŚĆ I STRATEGIE MARKETINGOWEFOKUS NA TECHNOLOGIĘ I E-COMMERCEFOKUS NA MARKI WŁASNE i MARKI PRYWATNEWezmę udział tylko w pierwszym dniu konferencji

Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegonie potrzebuję tłumaczenia polsko-angielskiego

Reprezentuję (pole obowiązkowe):
Producenta/dystrybutora/importera (żywność, chemia gospodarcza, kosmetyki, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (opakowania, maszyny, wyposażenie, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

Adres korespondencyjny

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

NIP (pole obowiązkowe):

Zgoda wymagana (pole obowiązkowe):

Zgody dobrowolne:


SMS/MMSe-mailtelefon

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Rynku FMCG 2019, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.
[recaptcha]

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w 12. Kongresie Rynku FMCG wynosi:

  • przy zakupie 1 biletu – 3990 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 2-4 biletów – 3890 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 5 lub więcej biletów – 3790 zł + 23% VAT

2. Cena biletu obejmuje dwudniowy udział w Kongresie (sesja główna + 1 sesja tematyczna każdego dnia konferencji), materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering (2 dni).

3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.

6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 24.05.2019.

7. Wpłaty należy dokonać na konto:

Wydawnictwo Gospodarcze

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

Jako tytuł przelewu prosimy podać „12. Kongres Rynku FMCG” oraz numer faktury.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 31.03.2019 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 31.03.2019 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.

10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresfmcg.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.

11. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.