Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady organizacji i uczestnictwa w Retail&FMCG Congress 2021 odbywającym się w formule online, tj. sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – zdalnego uczestnictwa w ww. Kongresie za pomocą Platformy online na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i obowiązuje się do jej przestrzegania.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Kongres – Retail&FMCG Congress 2021.
 • Organizator – Wydawnictwo Gospodarcze z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, budynek Mars, klatka D, 6 piętro 02-675 Warszawa, KRS 0000079655, NIP: 525-22-27-438, REGON: 017462693.
 • Uczestnik – podmiot biorący udział w Kongresie, taki jak na podstawie nabytego biletu.
 • Partner – sponsor Kongresu, wnoszący wkład merytoryczny do wydarzenia w zakresie prowadzonych prezentacji, spotkań, wywiadów, pokoi,
 • Platforma Online – strona internetowa prowadzona przez Organizatora w celu prowadzenia i zarządzania zdalnym uczestnictwem w Kongresie,
 • WH Market – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora, dostępny pod adresem https://www.whmarket.pl
 • Formularz – internetowy formularz rejestracji Uczestników w Kongresie, dostępny na stronie internetowej https://www.kongresrynkufmcg.pl/.
 • RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie

 1. Uczestnik dokonuje zakupu biletu uprawniającego do uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem platformy WH Market lub w ramach indywidualnej umowy współpracy z Organizatorem, na podstawie którego otrzymuje prawo do uczestnictwa w wydarzeniu i dostęp do Platformy Online.
 2. Uczestnik wyraża chęć udziału w kongresie za pomocą Formularza rejestracji umieszczonego na stronie internetowej kongresrynkufmcg.pl. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy podać wymagane dane osobowe i kontaktowe Uczestnika oraz dane branżowe i biznesowe.
 3. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Kongresie należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
 4. Uczestnik ma do wyboru udział w Kongresie w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Online.
 5. Formularz zgłoszeniowy dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz podmiotu, w imieniu którego występuje, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem.
 7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora i jego partnerów biznesowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych, a także na udostępnienie danych osobowych do partnerów biznesowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 8. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Kongres.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia wiążącej umowy Uczestnika z Organizatorem o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 10. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do nierozpatrzenia formularza zgłoszeniowego lub odstąpienia od umowy.
 11. Zmiana zgłoszonego Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 12. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresfmcg.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji.

 

3. Koszt udziału w Kongresie

 1. Uczestnik wybiera jeden z dostępnych rodzajów biletów: Bilet Standard, Bilet Plus oraz Bilet Premium.
 2. W zależności od wybranego rodzaju biletu Uczestnikowi przysługują następujące usługi:
ŚWIADCZENIA Bilet Bilet Plus Bilet Premium
Udział w wydarzeniu – profil uczestnika na platformie o o o
Możliwość zadawania pytań na czacie podczas kongresu   o o
Spersonalizowana wizytówka uczestnika ( zdjecie, video, tekst, kontakt, opis jaki jest cel udziału w kongresie)   o o
Dostęp do nagrań przez 5 dni po wydarzeniu (materiały dostępne 72 godziny po wydarzeniu)     o
Otwarty networking z uczestnikami kongresu, dedykowany moduł platformy do umawiania spotkań jeden na jeden   o o
Przestrzeń dla producentów i usługodawców dedykowana pod ogłoszenia o nowościach     o
 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w charakterze Uczestnika Kongresu wynosi:
 2. Faktura jest wystawiana i wysyłana w formie elektronicznej po otrzymaniu Formularza.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 4. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 06.2021 r. na konto Organizatora o nr 28 1240 1037 1111 0010 5236 9572. Jako tytuł przelewu prosimy podać „14. Retail&FMCG Congress” oraz numer faktury.
 5. Udział w Kongresie w charakterze uczestnika bezpłatnego (w tym dla przedstawicieli sieci handlowych, hurtowni i uczestników VIP) jest bezpłatny pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych oraz zgody na udział w aranżowanych spotkaniach biznesowych online. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie jest wyrażenie wszystkich zgód marketingowych zaznaczonych jako wymaganych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku odmowy wyrażenia zgód Uczestnik jest zobowiązany do poniesienia opłaty za uczestnictwo w Kongresie. W tym wypadku należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenie w formularzu.

 

4. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Kongresie

 1. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Kongresie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Przed rozpoczęciem Kongresu Uczestnik otrzyma link do Platformy Online umożliwiającej dostęp do przebiegu Kongresu. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Platformy Online osobom trzecim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu uczestnictwo w Kongresie, w tym w szczególności:
  1. błędne podane danych kontaktowych,
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
  3. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Kongresie zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 5. Organizator niniejszym oświadcza, że może rejestrować, archiwizować przebieg Kongresu, w tym wizerunek oraz wypowiedzi Uczestników dla promocji kolejnych edycji Kongresu,
  a to w okresie _____ lat od dnia odbycia Kongresu. Uczestnik zezwala na powyższe działania Organizatora. Uczestnik potwierdza zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – jako Uczestnika Kongresu – przez Organizatora, poprzez złożenie przy rejestracji do udziału w Kongresie. (również w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie danego chceckboxa) stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Jeśli Uczestnik w czasie Kongresu ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w programie Kongresu lub w warunkach jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu, a także możliwość odwołania wydarzenia.

5. Warunki techniczne rejestracji i uczestnictwa w Kongresie

 1. Do wypełnienia Formularza rejestracyjnego i korzystania z Platformy Online w celu uczestnictwa zdalnego w Kongresie niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony w zakresie oprogramowania obejmują:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej lub Chrome w wersji 66 lub wyższej lub FireFox w wersji 60 lub wyższej lub Opera w wersji 53 lub wyższej lub Safari w wersji 5 lub wyższej lub nowszych), z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
  2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s).
 2. Organizator stosuje pliki „cookies”, które podczas korzystania ze stron internetowych zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony na urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

6. Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres zgloszenia@kongresfmcg.pl.
 2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

7. Własność intelektualna/Prawa autorskie

 1. Treści (prezentacje, nagrania wystąpień i prelekcji) prezentowane w ramach Platformy Online stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnicy nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści, ani udostępniania ich osobom trzecim.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Kongresu bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: prezentowanych w ramach Kongresu materiałów, prezentacji, nagrań, prelekcji, nazw usług, domeny internetowej, Strony oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinarium oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora lub osób trzecich (w tym prelegentów Kongresu), a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora lub tych osób. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu ww. treści, ani udostępniania ich osobom trzecim.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu RODO jest Organizator (dalej „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem admin@wydawnictwogospodarcze.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  1. organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku stron umowy lub uzasadniony interes Administratora w pozostałych przypadkach (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
  2. prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 f RODO),
  4. Lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod następującym adresem: https://www.kongresrynkufmcg.pl/partnerzy-danych-osobowych.
  5. obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
  6. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy od Państwa pracodawców.
 5. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, w celu dopasowania przesyłanych ofert do Państwa preferencji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
 • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi   do  organu   nadzorczego   gdy   uzna   Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Kongresu (https://www.kongresrynkufmcg.pl/) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnym nośniku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnicy są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
 3. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 5. Załącznik nr 1 – Zezwolenie na publikację i korzystanie z wizerunku stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 Zezwolenie na publikacje i korzystanie z wizerunku

 

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ i KORZYSTANIE Z WIZERUNKU

 

……………………………………………………..

miejscowość, data

 

Ja …………………………………………………………………………, zamieszkały w ……………………………………………….

posiadający numer PESEL ………………………………………………. (telefon: ……………………………………………….,
e-mail: ……………………………………………….), wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych poprzez publikację przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. mojego wizerunku, obejmującego również głos w postaci zdjęć, filmów, i nagrania dźwięku, znajdujących się na materiale filmowo – dźwiękowym, stanowiącym relację z Kongresu pn.: Retail&FMCG Congress 2021 (zwanym dalej: Kongresem).

 

 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocji Kongresu pn.: Retail&FMCG Congress 2021
  i innych podobnych wydarzeń organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.

 

Moje dane w podanym wyżej zakresie mogą być publikowane w następujących miejscach:

 

 • kanały online: portale internetowe wydawnictw Wydawnictwa Gospodarczego  sp. z o.o, newslettery redagowane przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., media społecznościowe prowadzone przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a to w celu promowania oraz udzielania informacji o tym Kongresie oraz o innych wydarzeniach o zbliżonej tematyce, organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody;
 • prasa: czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., a to w celu promowania oraz udzielania informacji o tym Kongresie oraz o innych wydarzeniach o zbliżonej tematyce, organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody;
 • drukowane materiały reklamowe Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o., w celu promowania oraz udzielania informacji o tym Kongresie a także w celu promowania oraz udzielania informacji o tym Kongresie, a także o innych wydarzeniach o zbliżonej tematyce, organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o. o., nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody.
 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promowania wizerunkiem i zdjęciem innych materiałów prasowych Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o.

 

Moje dane w podanym wyżej zakresie mogą być publikowane w następujących miejscach:

 

 • kanały online: portale internetowe Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. tj.:_______________, newslettery redagowane przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o, media społecznościowe prowadzone przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o,: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a to w celach promowania innych niż te dotyczące Kongresu materiałów i tekstów publikowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o. o , tj. np. promowanie danym wizerunkiem i zdjęciem innego niż Kongres  wydarzenia czy materiału prasowego (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, Dz. U. z 1984 r. Nr. 5, poz. 24 ze zm.), a to nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody;
 • prasa: czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., w szczególności_________, a to w celach promowania innych niż te dotyczące Kongresu materiałów i tekstów publikowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o, tj. np. promowanie danym wizerunkiem i zdjęciem innego niż Kongres wydarzenia czy materiału prasowego ( w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy
  z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, Dz. U. z 1984 r. Nr. 5, poz. 24 ze zm.), a to nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody;
 • drukowane materiały reklamowe Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o.,, a to w celach promowania innych niż te dotyczące Kongresu materiałów i tekstów publikowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.,, tj. np. promowanie danym wizerunkiem i zdjęciem innego niż Kongres  wydarzenia czy materiału prasowego ( w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy
  z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, Dz. U. z 1984 r. Nr. 5, poz. 24 ze zm.), a to nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody.

 

Mam świadomość, że moje dane mogą być zestawiane z wizerunkami innych osób, a w przypadku publikacji w mediach społecznościowych moje dane mogą być przekazane do państw trzecich,
w których obowiązujące prawo może obejmować je ochroną w mniejszym zakresie niż prawo UE.

 

Moje oświadczenie jest zgodne z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z zm.).

Dodatkowo oświadczam, że:
a/ zrzekam się wynagrodzenia z powyższego tytułu.

b/ Zostałem/am poinformowany/na o tym, kto jest Administratorem moich danych osobowych, jakie z tego tytułu przysługują mi prawa i że w każdej chwili mam prawo odwołania udzielonych przeze mnie zgód. Cofnięcie zgody, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. będzie przetwarzało dane do czasu cofnięcia zgody.

 

 

                                                                                                       …………………………………………………………………

                                                                                      Czytelny podpis osoby fotografowanej i nagrywanej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych obejmujących wizerunek i głos jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, budynek Mars, klatka D, 6 piętro 02-675 Warszawa, KRS 0000079655, NIP: 525-22-27-438.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: admin@wydawnictwogospodarcze.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o.
 3. Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane w następujących celach: w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Kongresu i Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o.,
  a także innych kongresów o zbliżonej tematyce, organizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody.
 4. Pana/Pani dane osobowe, będą ponadto przetwarzane w celach promowania innych niż te dotyczące Kongresu materiałów i tekstów publikowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., tj. np. promowania danym wizerunkiem i zdjęciem innego niż Kongres wydarzenia czy materiału prasowego (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, Dz. U. z 1984 r. Nr. 5, poz. 24 ze zm.), a to nie dalej niż w okresie następnych 5 lat od dnia udzielenia niniejszej zgody.
 5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 81, art. 16 pkt. 2, art. 41 ust. 1, 2 i 4 i art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).
 6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Wydawnictwem Gospodarczym Sp. z o.o. w ramach realizacji takich działań jak: druk, nagrywanie, pozycjonowanie, archiwizacja, a także w administratorzy portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w momencie udostępnienia ich na portalach społecznościowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach związanych z publikacją wizerunku.
 9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.