Regulamin Retail&FMCG Congress 2020Chcę wziąć udział w 13.Retail&FMCG Congress 12-13 października 2020, DoubleTree by Hilton Hotel&Conference Centre Warsaw*:
Wybieram kongres w wersji stacjonarnejWybieram kongres online

Chcę również wziąć udział w wydarzeniu towarzyszącym Kongres Alkohole i Napoje 2020*:
Wezmę udział w kongresieNie jestem zainteresowany tym wydarzeniem
Więcej informacji: Kongres Alkohole i Napoje 2020

Wybieram bilet online
(Proszę wypełnić w przypadku wyboru udziału w kongresie online):
STANDARDPREMIUMVIP

Proszę zaznaczyć, którą sesją tematyczną są Państwo zainteresowani w pierwszej kolejności - sesje odbywają się w tym samym czasie*:

DZIEŃ I – 12.10.2020
FORUM EFEKTYWNYCH STRATEGII HANDLOWYCHFORUM E-COMMERCE I NOWYCH TECHNOLOGIIWezmę udział tylko w drugim dniu konferencji

DZIEŃ II – 13.10.2020
FORUM KONSUMENT I TRENDYFORUM MARKETINGU I STRATEGII PROMOCYJNYCHWezmę udział tylko w pierwszym dniu konferencji

Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegonie potrzebuję tłumaczenia polsko-angielskiego

Reprezentuję (pole obowiązkowe):
Producenta/dystrybutora/importera (żywność, chemia gospodarcza, kosmetyki, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (opakowania, maszyny, wyposażenie, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

Adres korespondencyjny

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

NIP (pole obowiązkowe):ZGODA WYMAGANA *:ZGODY MARKETINGOWE:

Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 następujące zgody:


e-mailSMS/MMStelefon


e-mailSMS/MMStelefon

W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@kongresfmcg.pl


e-mailSMS/MMStelefon

Aktualna lista partnerów: Partnerzy 13.Retail & FMCG Congress

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Zgłoszenie obejmuje dwudniowy udział w Kongresie. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania materiałów konferencyjnych, dostępu do części targowej, dostępu do Platformy Online, całodniowego cateringu oraz udziału w wieczornym koktajlu.
  2. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi (forma stacjonarna):
Przy zakupie 1 biletu 2-4 biletów 5 lub więcej biletów
do 30.04.2020 2790 zł 2590 zł 2490 zł
od 01.05 do 31.07.2020 3490 zł 3290 zł 3190 zł
od 1.08.2020 3990 zł 3890 zł 3790 zł

 

W celu kupna biletów grupowych prosimy o kontakt pod adresem :
marlena.krol@wiadomoscihandlowe.pl

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w 13. Retail&FMCG Congress wynosi (forma online):

Do cen należy doliczyć 23% VAT

Uczestnik może skorzystać z rabatu w wysokości 10% kwoty netto pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych 

Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.

    3. Uczestnik potwierdza złożone w formularzu oświadczenia i wyrażone zgody.

    4.Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w                   imieniu i na rzecz tego Uczestnika, w szczególności do zawarcia umowy.

    5.Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego po akceptacji Regulaminu oraz otrzymanie zwrotnego                              potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Organizator                    zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

    6.Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 01.10.2020 r. wg danych                podanych w potwierdzeniu zapisu przesłanego na podany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.      Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i przesyłana na podany adres e-mail.

    7.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 13.09.2020 r. Odwiedzający zobowiązuje się do pokrycia opłaty w wysokości 20%        wartości udziału w Kongresie. W przypadku rezygnacji przez Odwiedzającego z uczestnictwa w Kongresie po 13.09.2020 r. wysokość                opłaty jest równa 100% opłaty za udział.

    8.Rezygnację z udziału należy przesłać na adres: zgloszenia@kongresfmcg.pl.

    9.Zmiana osoby Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

   10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca, terminu oraz do odwołania Kongresu.

 

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa Gospodarczego jest zabronione.

Klauzula informacyjna

          1. Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (02-675)                przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”).

ROZWIŃ

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
• organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
• prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 f RODO), Lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod następującym adresem: www.kongresrynkufmcg.pl/partnerzy-2020.
• rejestracji, przechowywania i udostępniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO),
• obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.
5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
• w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
• w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
• w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją), • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
• wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

//]]>