Rejestracja – Producenci oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

 

 

Proszę wybrać (pole wymagane):
TAK - chcę wziąć udział w 11. Kongresie Rynku FMCG 2018, termin 10 maja 2018 r., Hotel Double Tree by Hilton Warsaw, ul. Skalnicowa 21, Warszawa; Cena: 1990 zł + 23% VAT (do 16 marca 2018 r.), Cena: 2490 zł + 23% VAT (od 17 marca 2018 r. do 8 maja 2018 r.)TAK - chcę wziąć udział w 11. Kongresie Rynku FMCG 2018 oraz gali ogłoszenia wyników konkursów Market Roku 2018 i Drogeria Roku 2018, termin 10 maja 2018 r., Hotel Double Tree by Hilton Warsaw, ul. Skalnicowa 21, Warszawa; Cena: 2590 zł + 23% VAT (do 16 marca 2018 r.), Cena: 3190 zł + 23% VAT (od 17 marca 2018 r. do 8 maja 2018 r.)

Proszę wybrać jedną z sesji tematycznych (sesje odbywają się w tym samym czasie) (pole wymagane):
Strategie handloweKonsument i trendyConnected retail – technologie i e-commerce

imię i nazwisko (pole wymagane):

nazwa firmy (pole wymagane):

adres (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

logo firmy (dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT:

nazwa firmy (pole wymagane):

siedziba (pole wymagane):

NIP (pole wymagane):

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikających z niniejszej umowy.****Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Wydawnictwo Gospodarcze, świadczonych usług (w tym usługi „Newsletter”) oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Wydawnictwa Gospodarczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Wydawnictwa Gospodarczego oraz klientów Wydawnictwa Gospodarczego. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikających z niniejszej umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 r. Nr 133 poz. 833) Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych.W A R U N K I U   C Z E S T N I C T W A

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w 11. Kongresie Rynku FMCG wynosi (bilet STANDARD):

1990 zł do 16 marca 2018 r.

2490 zł od 17 marca do 8 maja 2018 r.

(ceny netto należy powiększyć o podatek VAT 23%).

2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w 11. Kongresie Rynku FMCG i gali ogłoszenia wyników konkursów Market Roku 2018 i Drogeria Roku 2018 wynosi (bilet VIP):

2590 zł do 16 marca 2018 r.

3190 zł od 17 marca do 8 maja 2018 r.

(ceny netto należy powiększyć o podatek VAT 23%).

3. Cena biletu STANDARD obejmuje całodniowy udział w Kongresie (sesja główna + sesja tematyczna), materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering. Cena biletu VIP dodatkowo obejmuje udział w wieczornym bankiecie i gali ogłoszenia wyników konkursów „Market Roku 2018” i „Drogeria Roku 2018”.

4. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.

7. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 8.05.2018 r.

8. Wpłaty należy dokonać na konto:

Wydawnictwo Gospodarcze

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

Jako tytuł przelewu prosimy podać „11. Kongres Rynku FMCG „Market Roku” i „Drogeria Roku” 2018” oraz numer faktury.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 19.04.2018 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 19.04.2018 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.

11. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresfmcg.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.

12. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

13. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

14. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

16. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.
Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.

ZOBACZ FILM 2017