BILETY – producenci i dostawcy usługProszę wybrać (pole obowiązkowe):
TAK - chcę wziąć udział w 12. Kongresie Rynku FMCG 2019
           Termin 28-29 maja 2019
           Hotel Double Tree by Hilton Warsaw
           ul. Skalnicowa 21, Warszawa

Ceny biletów:

Przy zakupie 1 biletu 2-4 biletów 5 lub więcej biletów
do 31.12.2018 2490 zł 2490 zł 2490 zł
1.01.2019 do 31.03.2019 3490 zł 3390 zł 3290 zł
1.04.2019 do 25.05.2019 3990 zł 3890 zł 3790 zł

Do cen należy doliczyć 23% VAT

Proszę wybrać po jednej sesji tematycznej każdego dnia - sesje odbywają się w tym samym czasie
(pole obowiązkowe):

DZIEŃ I – 28.05.2019
STRATEGIE W BIZNESIE HANDLOWYMFOKUS NA TECHNOLOGIĘ I E-COMMERCESTRATEGIE FOOD I NON-FOODŁAŃCUCH DOSTAW W CENTRUM UWAGIWezmę udział tylko w drugim dniu konferencji

DZIEŃ II – 29.05.2019
KONSUMENT W CENTRUM UWAGILOJALNOŚĆ I STRATEGIE MARKETINGOWESKLEP PRZYSZŁOŚCIFOKUS NA MARKI WŁASNE i MARKI PRYWATNEWezmę udział tylko w pierwszym dniu konferencji

Reprezentuję (pole obowiązkowe):
Producenta/dystrybutora/importera (żywność, chemia gospodarcza, kosmetyki, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (opakowania, maszyny, wyposażenie, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

Adres korespondencyjny

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

NIP (pole obowiązkowe):

Zgoda wymagana (pole obowiązkowe):

Zgody dobowolne:

SMS/MMSe-mailtelefon

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Rynku FMCG 2019, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa. 


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w 12. Kongresie Rynku FMCG wynosi:

Przy zakupie dowolnej liczby biletów do 31.12.2018 – 2490 zł + 23% VAT

W okresie od 1.01.2019 do 31.03.2019:

  • przy zakupie 1 biletu – 3490 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 2-4 biletów – 3390 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 5 lub więcej biletów – 3290 zł + 23% VAT

​W okresie 1.04.2019 do 25.05.2019:

  • przy zakupie 1 biletu – 3990 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 2-4 biletów – 3890 zł + 23% VAT
  • przy zakupie 5 lub więcej biletów – 3790 zł + 23% VAT

2. Cena biletu obejmuje dwudniowy udział w Kongresie (sesja główna + 1 sesja tematyczna każdego dnia konferencji), materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering (2 dni).

3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.

6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 24.05.2019.

7. Wpłaty należy dokonać na konto:

Wydawnictwo Gospodarcze

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

Jako tytuł przelewu prosimy podać „12. Kongres Rynku FMCG” oraz numer faktury.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 31.03.2019 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 31.03.2019 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.

10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresfmcg.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.

11. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

15. Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg Kongresu Rynku FMCG 2019.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.